Ceremonia ślubna

Małżeństwo według prawa kanonicznego

Zanim wstąpicie w związek małżeński, warto dowiedzieć się, jak rozumiane jest małżeństwo według przepisów prawa kanonicznego. Jakie są najważniejsze prawa i obowiązki małżonków w świetle nauk Kościoła Katolickiego.

Małżeństwo według prawa kanonicznego
Weronika Ulicz Autor: Weronika Ulicz

Zanim wstąpicie w związek małżeński, warto dowiedzieć się, jak rozumiane jest małżeństwo według przepisów prawa kanonicznego. Jakie są najważniejsze prawa i obowiązki małżonków w świetle nauk Kościoła Katolickiego.

Definicja małżeństwa wg Katechizmu Kościoła Katolickiego

Małżeństwo to przymierze "przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa." Małżeństwo trwa "póki śmierć ich nie rozłączy."

Katolickie małżeństwo jest więc porozumieniem dwojga osób, które na mocy autorytetu Pisma, tworzą związek dozgonny i nierozerwalny. Tylko związek kobiety i mężczyzny wolno nazywać małżeństwem. Katolicy wierzą, iż przysięga jest składana wobec Boga i wobec Kościoła i że tak zawierany związek "Chrystus czyni sakramentem, czyli tajemnicą uświęcenia małżonków, znakiem swojej obecności we wszystkich ich sprawach, a jednocześnie źródłem specjalnej łaski dla nich."

Istotą małżeństwa jest:
 • 1wzajemna pomoc
  2wychowanie dzieci
  3zaspokajanie pożądliwości (cel drugorzędny)

Warto przy tym pamiętać, że Kościół sprzeciwia się stosowaniu sztucznych środków antykoncepcyjnych na rzecz naturalnego planowania rodziny (zarówno dla powstrzymania prokreacji, jak i jej wspomagania).

Kto udziela ślubu kościelnego?

Osobami udzielającymi sakramentu (szafarzami) są sami małżonkowie. Kapłan pełni funkcję wyłącznie świadka urzędowego zawarcia sakramentu.

Ślub kościelny - przeszkody do zawarcia małżeństwa

Prawo kanoniczne wylicza 12 przeszkód małżeńskich:
 • 1zbyt niski wiek w momencie zawierania związku;
  2trwała, przynajmniej względna (z określonym partnerem) niezdolność dokonania stosunku małżeńskiego (impotencja), istniejąca w momencie zawierania związku;
  3związanie węzłem poprzedniego małżeństwa;
  4różnica religii (przeszkoda podlega dyspensie); nie zachodzi, gdy różnica dotyczy innego wyznania chrześcijańskiego;
  5przyjęcie przez mężczyznę święceń;
  6złożenie przynajmniej przez jedną z osób ślubów zakonnych;
  7uprowadzenie lub pozbawienie wolności dla zawarcia małżeństwa (chyba że później śluby zostaną w sposób wolny potwierdzone);
  8spowodowanie śmierci uprzedniego małżonka swojego lub partnera w celu zawarcia nowego małżeństwa;
  9bliskie pokrewieństwo – związek zawsze nieważny w linii prostej; w linii bocznej nieważne od drugiego do czwartego stopnia (dla trzeciego i czwartego stopnia możliwa dyspensa);
  10pokrewieństwo prawne czyli adopcja – nieważność w linii prostej lub w linii bocznej drugiego stopnia;
  11powinowactwo w linii prostej;
  12pozostawanie z bliskim krewnym (pierwszy stopień linii prostej) drugiej strony w nieważnym małżeństwie lub trwałym i publicznym konkubinacie;
  13pokrewieństwo duchowe (grekokatolicy).

Rozwód kościelny – czy to możliwe?

W Kościele Katolickim rozwody nie są możliwe. W określonych przez prawo kanoniczne sytuacjach można starać się o stwierdzenie nieważności małżeństwa bądź dyspensę od małżeństwa zawartego a niedopełnionego.

Rozwód kościelny

Unieważnienie ślubu kościelnego

Unieważnienie małżeństwa zawartego w kościele katolickim może nastąpić z następujących powodów:

 • 1Przeszkody zrywające, które są tożsame z 12 przeszkodami małżeńskimi.
  2Wady zgody ślubnej:
  3przyczyny natury psychicznej uniemożliwiają podjęcie obowiązków małżeńskich (np. choroba psychiczna, uzależnienie, inne okoliczności determinujące psychikę);
  4występuje niewiedza o tym, że w małżeństwie ma miejsce współżycie;
  5istnieje pomyłka co do tożsamości osoby lub jej istotnego przymiotu;
  6brakuje świadomości cech związku, jakimi są: jedność, wierność, nierozerwalność;
  7symuluje się przysięgę (w ogóle wyklucza się małżeństwo lub jakąś jego istotną cechę);
  8stawiany jest niegodziwy, sprzeczny z prawem warunek zawarcia (np. rozwód);
  9ślub jest zawierany pod przymusem lub z powodu ciężkiej bojaźni;
  10ślub jest zawierany podstępem (podanie nieprawdy o jakimś przymiocie — zarówno - kłamstwo co do istnienia przymiotu, jak i jego braku)

Przymioty (są rozpatrywane w kontekście konkretnego małżeństwa, ponieważ dany przymiot może mieć większe lub mniejsze znaczenie):
 • 1niemożność zrealizowania bonum coniugum ;
  2niezdolność do nawiązania relacji międzyosobowych;
  3określone przekonania religijne mogące poróżnić małżonków;
  4poważne obciążenia natury moralnej — np. uprawianie prostytucji, kłamstwo co do dziewictwa;
  5określone przekonania habitualne — dotyczące stylu życia — mogące poróżnić małżonków;
  6popełnienie poważnego (zarówno w sensie prawnym, jak i negatywnie odbieranego społecznie) przestępstwa lub stała/długotrwała działalność przestępcza;
  7zaciągnięty dług lub inne poważne problemy majątkowe;
  8choroba fizyczna;
  9choroba psychiczna;
  10uzależnienia — narkomania, alkoholizm etc.;
  11ciąża z innym mężczyzną i jej zatajenie lub nieprawdziwe przypisanie jej przyszłemu małżonkowi;
  12posiadanie potomstwa;
  13pozycja zawodowa/społeczna;
  14niemożność dopełnienia małżeństwa lub zrodzenia i wychowania potomstwa.
  15Braki formalne (dotyczą niedotrzymania określonej procedury; np. ksiądz lub diakon nie jest upoważniony do asystowania przy danym ślubie).

Rozwiązanie węzła małżeńskiego

Małżeństwo zawarte ważnie, ale które nie zostało dopełnione przez akt seksualny (matrimonium ratum, sed non consummatum) może zostać unieważnione. Małżeństwo niedopełnione może być ze słusznej przyczyny rozwiązane (dissolutio vinculi) przez Biskupa Rzymskiego (papieża), na prośbę obydwu stron lub tylko jednej, choćby druga się nie zgadzała, o czym stanowi kanon 1142 kodeksu prawa kanonicznego.
<
głosuj
 
dodajKomentarz
Autor:
Tekst:

GUÍA COMPLETA DE EMPRESAS EN:

TODO LO QUE NECESITAS PARA ORGANIZAR TU BODA

MÁS DE 14.000 PROVEEDORES


NUESTRO BOLETÍN EN TU MAIL


Acepto las Condiciones legales y la Polityka prywatności de Bodaclick


Wasze śluby na czołówce!

 GOSIA & ANDRZEJTradycyjny ślub i wesele

GOSIA & ANDRZEJ
Tradycyjny ślub i wesele

Ślub Małgosi i Andrzeja odbył się nietypowo, bo w piątek. Reszta - zgodnie z polską tradycją. Zobaczcie! [Zobacz]

test 123 test [Idź do bloga]