Ceremonia ślubna

Protokół przedślubny: pytania, odpowiedzi

Rozmowa z księdzem przed ślubem często bywa źródłem dużego stresu. Boicie się o co duchowny zapyta i czy Wasze odpowiedzi będą na pewno odpowiednie. Warto się do takiego spotkania przygotować nieco wcześniej, a przynajmniej oswoić niepotrzebny lęk. Oto pytania, które padną podczas tej rozmowy.

Protokół przedślubny: o co zapyta ksiądz?
Weronika Ulicz Autor: Weronika Ulicz

Rozmowa z księdzem przed ślubem często bywa źródłem dużego stresu. Boicie się o co duchowny zapyta i czy Wasze odpowiedzi będą na pewno odpowiednie. Warto się do takiego spotkania przygotować nieco wcześniej, a przynajmniej oswoić niepotrzebny lęk. Oto pytania, które padną podczas tej rozmowy.

Protokół przedślubny – co to jest?

W Kościele katolickim w Polsce obowiązują określone zasady prawne, do których należy rozmowa księdza z narzeczonymi. W jej trakcie spisywany jest dokument, czyli „Protokół rozmów kanoniczno-duszpasterskich z narzeczonymi przed zawarciem małżeństwa”. To rodzaj ankiety, która sprawdza i zbiera wszystkie informacje, które pomagają ustalić, czy nie ma przeszkód do zawarcia małżeństwa. Rozmowa może mieć charakter pogłębiony i ma za zadanie przygotować Was do sakramentu małżeństwa.

Protokół przedślubny – kiedy i jak go spisujemy?

Protokół przedślubny spisuje się ok. 3 miesiące przed ślubem. Jest to najczęściej druga wizyta narzeczonych u księdza.

Protokół zazwyczaj wszędzie wygląda podobnie. Różnią się jedynie nieznacznie sposoby jego spisywania. Para młoda wchodzi kolejno i osobno, potem wspólnie lub tylko wspólnie. Najczęściej ksiądz pyta, a para odpowiada razem. Protokół ma formę oświadczenia, więc trzeba głośno odpowiadać.

Dobrze jest wiedzieć, że jeśli jedno z Was jest niewierzące to musicie przyprowadzić ze sobą dwóch świadków wierzących, którzy potwierdzą, że ta osoba nie wstąpiła w żaden inny związek małżeński. Jeśli są to osoby wierzące niepraktykujące, wartość ich oświadczenia jest mniejsza, ale dopuszczalna. Świadkowie przysięgają także na Biblię. O tego typu szczegółach powiadomi Was ksiądz w czasie pierwszej wizyty u niego.

=============================================================================
Z doświadczenia redaktorki Weroniki:
Zdarzyło mi się, być świadkiem spisywania protokołu przedślubnego zaprzyjaźnionej ze mną pary. Oczywiście czekałam za drzwiami. Okazało się, że para nie ustaliła wcześniej jakie adresy swojego zamieszkania podadzą. Chcieli oczywiście zataić, iż mieszkają razem przed ślubem, żeby uniknąć problemów, rozmów, czy niewydania zgody na ślub. To już sprawa ich sumienia. Ponieważ jednak nie uzgodnili wcześniej tych adresów, mało brakowało, a wszystko samo wyszłoby na jaw. Najedli się trochę strachu i wstydu, ale wszystko dobrze się skończyło. Dziś są szczęśliwym i kochającym się małżeństwem z dzieckiem.
=============================================================================

Protokół przedślubny – przykładowe pytania

Poniżej prezentujemy typowe pytania, których możecie się spodziewać. Warto pamiętać o przyniesieniu odpowiednich dokumentów i ewentualnie uzgodnić pewne wspólne sprawy, o których będziecie mówić między sobą.

I. Dane personalne

1.
a. Nazwisko (panieńskie i poprzednio używane)
b. Imiona
c. Imię i zawód ojca
d. Imię, nazwisko panieńskie matki
e. Dowód osobisty (seria, nr, miejsce i data wydania)

2.
a. Data i miejsce urodzenia
b. Data i adres parafii chrztu
c. Rok i parafia i Komunii św.
d. Rok i parafia bierzmowania

3.
a. Miejsce i adres stałego zamieszkania
b. Miejsce, czas okres i adres tymczasowego zamieszkania
c. Miejsce, adres parafii i czas okres poprzedniego zamieszkania
d. Miejsce i adres zamieszkania rodziców

4.
a. Stan cywilny (wolny, wdowiec, cywilnie związany, rozwiedziony)
b. Wykształcenie
c. Zawód

5.
a. Wyznanie (obrządek)
b. Czy uznaje zasady moralności chrześcijańskiej?
c. Czy rozumie potrzebę modlitwy, przystępowania do sakramentów św. i uczestniczenia we Mszy św.?
d. Czy zamierza przed ślubem w sposób świadomy przystąpić do sakramentu pokuty i przyjąć Komunię św.?
e. Czy ukończył katechizację (podstawową, ponadpodstawową, przedmałżeńską)?

6.
a. Od jak dawna narzeczeni się znają?
b. Czy i od kiedy są zaręczeni?
c. Czy rodziny narzeczonych się znają?
d. Czy rodzice i opiekunowie wiedzą o zamiarze małżeństwa?
e. Czy wyrażają zgodę? Jeżeli nie to dlaczego?


II. Przeszkody małżeńskie

7. Przeszkoda niezdolności fizycznej (kan. 1084)
a. Czy narzeczony nie ma wątpliwości co do stanu swojego zdrowia?
b. Czy uważa, że będzie mógł mieć własne dzieci?
c. Czy nie ma wątpliwości co do zdolności do współżycia małżeńskiego?

8. Przeszkoda węzła małżeńskiego (kan. 1085)
a. Czy nie zawierał małżeństwa z inną osobą?
b. Jeżeli tak, to w jaki sposób małżeństwo to przestało istnieć?
c. Czy nie zawierał (-a) związku cywilnego z inną osobą?
d. Jeżeli tak, to w jaki sposób związek ten przestał istnieć?
e. Kiedy i dlaczego nastąpił rozwód?
f. Czy z poprzedniego małżeństwa lub związku cywilnego wynikają zobowiązania względem współmałżonka, dzieci lub innych osób?

9. Przeszkoda występku (kan.1090)
a. Czy narzeczeni znali się przed śmiercią współmałżonka?
b. Co było powodem śmierci?
c. Czy któryś z narzeczonych nie jest współwinnym tej śmierci?

10. Przeszkoda pokrewieństwa (kan. 1091)
a. Czy narzeczeni są spokrewnieni w jakim stopniu?

11. Przeszkoda powinowactwa (kan. 1092)
a. Czy narzeczeni nie są powinowatymi w linii prostej?

12. Przeszkoda przyzwoitości publicznej (kan. 1093)
a. Czy narzeczeni nie pozostawali z krewnymi drugiej strony w związku małżeńskim nieważnym lub w konkubinacie?

13. Przeszkoda pokrewieństwa prawnego (kan. 1094)
a. Czy między narzeczonymi nie zachodzi stosunek rodzicielstwa lub rodzeństwa na skutek adopcji prawnej?

14. Przeszkoda święceń (kan. 1087)
a. Czy narzeczony nie przyjął święceń diakonatu lub kapłaństwa?

15. Przeszkoda wieczystego i publicznego ślubu czystości (kan. 1088)
a. Czy narzeczeni nie składali wieczystego i publicznego ślubu czystości w instytucie zakonnym?
* Dotyczy tylko katolików obrządku wschodniego

16. Przeszkoda pokrewieństwa duchowego (kan. 811 KKKW)
a. Czy narzeczeni nie pozostają względem siebie w jakiejś relacji w związku z sakramentem chrztu?


III. Wady oświadczenia woli zawarcia małżeństwa

17. Jedność (wyłączność), nierozerwalność, sakramentalność małżeństwa, dobro potomstwa (kan. 1055, 1-2; 1056)
a. Czy chce zawrzeć małżeństwo zgodnie z nauką Kościoła jako jedno i nierozerwalne do śmierci?
b. Czy wewnętrznie zgadza się z nauką Kościoła co do nierozerwalności i wierności? Jeżeli nie, dlaczego?
c. Czy dopuszcza rozejście się czy separację w wypadku trudności w małżeństwie?
d. Czy chce przyjąć potomstwo w małżeństwie i po katolicku je wychować?
e. Czy przyjmuje zasady etyki katolickiej w planowaniu rodziny?

18. Niezdolność do przyjęcia obowiązków małżeńskich (kan. 1095)
a. Czy w rodzinie nie było wypadków choroby psychicznej?
b. Czy narzeczeni są przekonani o własnym zdrowiu psychicznym? (kan. 1095, n. 1)
c. Czy mają zdolność do rozeznania oceniającego co do istotnych praw i obowiązków małżeńskich? (kan. 1095, n. 2)
d. Czy nie cierpią na przewlekłe lub dziedziczne choroby, o których wzajemnie nie wiedzą? (kan. 1095, n. 3)
e. Czy nie nadużywają alkoholu lub innych środków odurzających? Czy nie są od nich uzależnieni? Czy druga strona o tym wie?

19. Warunek (kan. 1102)
a. Czy są stawiane jakieś wymagania, od których uzależnia się zawarcie lub trwanie małżeństwa?
b. Czy wymagania te nie mają formy warunku? Czy warunek ten dotyczy przeszłości, teraźniejszości czy przyszłości?
c. Jakie jest stanowisko drugiej strony w tej sprawie?

20. Przymus (kan. 1103)
a. Czy narzeczeni sami dobrowolnie podjęli decyzję zawarcia małżeństwa?
b. Komu zależy na zawarciu tego związku?
c. Czy nie ma nacisku ze strony rodziny lub otoczenia, np. względy materialne, społeczne, obawa zniesławienia?
d. Czy nie ma innych okoliczności przymusu, np. bojaźń z szacunku dla rodziców?

21. Umyślne wprowadzenie w błąd (kan. 1098)
a. Czy narzeczeni nie tają przed sobą okoliczności mogących zakłócić wspólnotę życia małżeńskiego, np. niepłodności, nałogów, zobowiązań finansowych?


IV. Małżeństwa mieszane z braćmi odłączonymi, niechrześcijanami, z niewierzącymi i niepraktykującymi - kan. 1086; 1124-1129.

22. Pytania dla strony katolickiej:
a. Czy zdaje sobie sprawę, że zgodne pożycie w małżeństwie jest zagrożone z powodu różnic w sprawach najbardziej wewnętrznych, czego z racji zaangażowania uczuciowego się nie dostrzega?
b. Jak postąpi w wypadkach konfliktowych, gdy żadna ze stron nie będzie chciała ustąpić, np. w sprawach moralnych i religijnego wychowania dzieci?
c. Czy zgodzi się na postępowanie wbrew prawu Bożemu, czyli na życie grzeszne dla zachowania wspólnoty w małżeństwie?

23. Pytania dla strony niekatolickiej:
a. Czy zdaje sobie sprawę z konsekwencji różnicy poglądów, różnej oceny moralnej w wielu sprawach?
b. Czy zdaje sobie sprawę z naturalnego obowiązku tolerancji względem przekonań i zobowiązań strony katolickiej?
c. Czy zna obowiązki sumienia współmałżonka?
d. Czy uznaje jedność i nierozerwalność małżeństwa oraz jego cele: wspólne dobro małżonków oraz zrodzenie i wychowanie potomstwa?

24. w przypadku małżeństw mieszanych obrządkowo:
a. jeśli narzeczony jest obrządku wschodniego: Czy narzeczona chce przejść na obrządek narzeczonego?
b. jeśli narzeczona jest obrządku wschodniego: Czy któraś ze stron chce przejść na obrządek drugiej strony?
Uwaga:
a .w przypadku małżeństwa z niekatolikiem lub osobą nieochrzczoną (z wyjątkiem odstępców od Kościoła katolickiego) należy wypełnić formularz nr 4 (w trzech egzemplarzach) oraz nr 12 lub 12A i 27A;
b. w przypadku odstępców od Kościoła katolickiego oraz osób niepraktykujących należy wypełnić formularz nr 5 (w trzech egzemplarzach).


V. Duszpasterska rozmowa z narzeczonymi

25.
a. Rozmowę ustalono na dzień .................
b. Rozmowę przeprowadził ksiądz (diakon) .............


VI. Dokumenty

26.
a. Metryka chrztu św.
b. Świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej
c. Prośba o wygłoszenie zapowiedzi
d. Odpis aktu małżeństwa z USC. Nr dokumentu ................
e. Zaświadczenie konkordatowe. Nr dokumentu z USC ...............

Protokół przedślubny – co dalej?

Po spisaniu protokołu przedślubnego, młodzi powinni udać się do obowiązkowej spowiedzi. Na parafialnej tablicy ogłoszeń pojawi się zapowiedź o Waszym ślubie lub zostanie ona odczytana w kościele. Trzeba pamiętać o tym, aby dostarczyć informację o zapowiedzi do parafii (zaświadczenie wystawia ksiądz), z której pochodzi druga osoba (najczęściej narzeczony). Ksiądz drugiej parafii wystawia zaświadczenie o dokonaniu tej formalności.

Protokół przedślubny – reforma?

W Kościele katolickim daje się słyszeć głosy, które postulują zmianę formy i przebiegu rozmów księży z nupturientami (osobami mającymi zawrzeć związek małżeński). Proponuje się, aby te rozmowy były pogłębione, często także poszerzone o rozmowę z psychologiem, a wszystko po to, aby naprawdę dobrze przygotować młodych ludzi do wstąpienia w związek małżeński i aby zrozumieli oni oraz całkowicie zgadzali się wymiarem religijnym tego sakramentu. To jednak jeszcze przed nami. Na razie spisywanie protokołu przedślubnego ma najczęściej ustaloną i dość zrutynizowaną formę. Jeśli jesteście zdecydowani na ślub kościelny lub konkordatowy musicie dopełnić tej formalności. Jak widać nie ma się czego obawiać.
<
głosuj
 
dodajKomentarz
Autor:
Tekst:

GUÍA COMPLETA DE EMPRESAS EN:

TODO LO QUE NECESITAS PARA ORGANIZAR TU BODA

MÁS DE 14.000 PROVEEDORES


NUESTRO BOLETÍN EN TU MAIL


Acepto las Condiciones legales y la Polityka prywatności de Bodaclick


Wasze śluby na czołówce!

 GOSIA & ANDRZEJTradycyjny ślub i wesele

GOSIA & ANDRZEJ
Tradycyjny ślub i wesele

Ślub Małgosi i Andrzeja odbył się nietypowo, bo w piątek. Reszta - zgodnie z polską tradycją. Zobaczcie! [Zobacz]

How Could My Significant other Use Fb Information Lookup To Monitor Me?Root elements for flexispy around the USAFinal week’s buzzing media which received even google’s focus was approximately the launch of ... [Idź do bloga]